Roterande värmeväxlare eller motrömsvärmeväxlare

Motströmsvärmeväxlare

Idag finns nästan inga korsvärmeväxlare kvar på marknaden utan det är motströmsväxlare, eller som de ibland kallas, plattvärmeväxlare som finns till försäljning när det gället FTX till vanliga villor.
Tekniken hos en FTX-motströmsväxlare är enkel. Till- och frånluften passerar varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtar varvid den kalla tilluften tar upp värmen och luften blandas aldrig.

Motströmsvärmeväxlaren kan i bästa fall komma upp i 85-90 %. Båda kan upplevas som svåra att rengöra på grund av sin konstruktion.

 

Roterande värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd så att den är rund och fungerar som ett roterande hjul (rotor) bestående av veckade aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn på halva sidan, som därefter roterar och värmer upp den kalla tilluften på den andra halvan. Systemet har många fördelar i jämförelse med andra lösningar och är en modernare lösning. Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga tryckfall, vilket leder till låga fläkteffektbehov och därmed låg elenergianvändning i fläktarbetet och särskilt nu när dessutom fläktarna oftast är lågenegifläktar (EC-fläktar). Den är förhållandevis enkel att rengöra samt har hög verkningsgrad 80-86 %.

En stor fördel som roterande värmeväxlare har är att de kan köras utan avfrostning vid låga utetemperaturer utan risk för att värmeväxlaren isar igen och dessutom behövs ingen dräning. Roterande FTX-värmeväxlare har därför högre årsmedelverkningsgrad jämfört med en motströmsväxlare. Detta eftersom aggregatet kan köras oavsett utetemperatur och därmed inte behöver stängas av för avfrostning eller att man använder elbatteri till förvärmning. Vid extremt låga utetemperaturer kan verkningsgraden sänkas med hjälp av sänkning av rotorhastigheten för att undvika påfrysning. Sommartid kan den roterande värmeväxlaren automatiskt stannas helt eftersom återvinning då sällan behövs men fläktarna är alltid igång och det finns ofta också en funktion som heter ”sommarkyla” som innebär att när det är varma sommardagar och luften i huset är väldigt hög så kan fläktar automatiskt forcera in kall luft utifrån senare på kvällen samt natten. Om utetemperaturen är högre än innetemperaturen kan dock rotorn köras för att kyla tilluften något med frånluften.