Tips gällande FTX

Här kommer några enkla tips gällande FTX

  • Injusteringar och inställningar av FTX-system är mycket viktiga både för att hålla nere energianvändningen och för att få så bra inomhusluft som möjligt. Ett dåligt injusterat system kan ha näst intill obefintlig funktion, samtidigt som det drar      energi.
  • Köper du nytt FTX-aggregat se till att det är EC-fläktar i aggregatet (lågenergifläktar).
  • Installation och injustering  av FTX-system bör helst göras av specialist på ventilationsanläggningar men går att själv göra med luftflödesmätare. Luftflöde för respektive rum finns på ventilationsritningen och sedan är det bara kunskapen hur man ställer in aggregatet vilket är bra att ändå lära sig.
  • Smutsiga filter ökar tryckfallet och därmed energianvändningen. Att byta filter regelbundet är viktigt, både för att hålla nere energianvändningen och för att få bra inomhusluft.
  • Fläktarna måste vara igång hela tiden. Om de stängs av under natten kan föroreningar spridas via kanalsystemet och fläktarna håller dessutom längre vid kontinuerlig drift.
  • Det finns ofta programmeringsfunktioner på aggregatet som kan sänka luftflödena på dagen om ingen är hemma.
  • Använd funktionen ”sommarkyla” på sommaren för att snabbare ventilera ut den varma luften inomhus mot den svala kvälls- och nattluften.

FTX och ljud?

Innebär FTX problem för ljudkänsliga personer?

Moderna FTX-aggregat med kombinationen att ventilationssystemet har konstruerats med ljuddämpare har oftast en låg ljudivå och därmed är ventilationssystemet så tyst att det normalt inte stör även ljudkänsliga personer.

För att få låg ljudnivå så måste ventilationskonstruktören kontrollera så att rekommenderade lufthastighet för respektive ventilationskanal inte överskrids. Det som kan orsaka buller är dåliga grundljuddämpare och felaktig montering samt luftdon som är dåligt injusterade. Det som rekommenderas är bra ljuddämpare så nära FTX-aggregatet som möjligt (alltid de bästa ljuddämparna så nära den ljudalstrande källan som möjligt) och därefter kan man även installera flexibla ljuddämpare vid varje tilluftsdon. Även vibrationer från felaktigt monterade aggregat kan ge oönskade ljud men det är inte så vanligt då fläktarna i FTX-aggregatet numera är balanserade.

Filtrering av friskluften med FTX

Luftfilter tar bort partiklar och smuts!

Med FTX-aggregat som styr ventilationen får man ett bra och kontrollerat luftombyte och man får också renare luft. I FTX-aggregatet finns ett luftfilter som sitter precis i början på aggregatet friskluftsintag, detta ventilationsfilter hindrar partiklar från uteluften att förorena inomhusluften samt att värmeväxlaren inte blir nedsmutsad. Även i aggregatet frånluftsintag där den förbrukade inomhusluften kommer till FTX-aggregatet så finns också ett filter som skyddar värmeväxlaren från nedsmutsning så maximal återvinning erhålles.

Ventilationsfilter finns i olika klasser och här kommer en snabb förklaring. De som används mest i vanliga hus är filterklasserna F (finfilter) och G (grovfilter). Bokstäverna följs alltid av en siffra och högre siffra innebär finare filtrering. Filter som används i bostäder har vanligast idag filterklass F7 för friskluft och för frånluftsfiltret så är det F5 eller F7 som gäller. Filtren måste bytas med jämna mellanrum, en eller möjligen två gånger per år, helst på hösten efter pollenperioden. Bor du i storstad kan du behöva byta filter oftare än om du bor på landet.

Allmänt om ventilation och FTX

FTX-systemet fungerar precis som FT-systemet med den skillnaden att värmen i frånluften tas tillvara. I ett FTX-aggregat använder man den uppvärda luften i huset som är förbrukad till att gå igenom FTX-aggregatets värmeväxlare och då värmer den upp den nya luften som är på väg utifrån och in i huset. Frånluften, som håller inomhustemperatur är under större delen av året är betydligt högre än uteluftens temperatur och värme återvinns därför på ett enkelt men effektivt sätt. På så sätt minskar man behovet av energi till uppvärmning av luften samtidigt som man får en väldigt bra inomhusmiljö.

Besparingen är självklart som störst då utetemperaturen är som lägst. Mängden återvunnen energi ökar med minskad utetemperatur. Detta är mycket positivt då mindre mängd tillsatt elenergi behöver tillsättas jämfört med ett FVP-system vid låga utetemperaturer. Detta främjar indirekt landets energiförbrukning som belastas hårt vid låga utetemperaturer.

En annan fördel med att ha ett ventilationssystem med FTX är att värmesystemet och ventilationssystemet är skiljda från varandra. Alltså kan man välja ett effektivt värmesystem utan att ta hänsyn till att det ska kombineras med ventilationen. I FVPsystemet bygger ju återvinningsfunktionen på el.