Allmänt om ventilation och FTX

FTX-systemet fungerar precis som FT-systemet med den skillnaden att värmen i frånluften tas tillvara. I ett FTX-aggregat använder man den uppvärda luften i huset som är förbrukad till att gå igenom FTX-aggregatets värmeväxlare och då värmer den upp den nya luften som är på väg utifrån och in i huset. Frånluften, som håller inomhustemperatur är under större delen av året är betydligt högre än uteluftens temperatur och värme återvinns därför på ett enkelt men effektivt sätt. På så sätt minskar man behovet av energi till uppvärmning av luften samtidigt som man får en väldigt bra inomhusmiljö.

Besparingen är självklart som störst då utetemperaturen är som lägst. Mängden återvunnen energi ökar med minskad utetemperatur. Detta är mycket positivt då mindre mängd tillsatt elenergi behöver tillsättas jämfört med ett FVP-system vid låga utetemperaturer. Detta främjar indirekt landets energiförbrukning som belastas hårt vid låga utetemperaturer.

En annan fördel med att ha ett ventilationssystem med FTX är att värmesystemet och ventilationssystemet är skiljda från varandra. Alltså kan man välja ett effektivt värmesystem utan att ta hänsyn till att det ska kombineras med ventilationen. I FVPsystemet bygger ju återvinningsfunktionen på el.